Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wiśniewce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wiśniewce.

W szkole przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa zspwisniewka.pl spełnia wymagania w  86.46%.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30. Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Miela, adres @: spwisniewka@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2631876. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma wind. Schody są oznaczone barwami ostrzegawczymi (żółto-czarnymi) na pierwszym i ostatnim stopniu schodów.
 • W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem od strony głównego wejścia nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.
 • Procedura

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
  Telefon (22) 55 17 700
  e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  https://www.rpo.gov.pl/

  Lista aplikacji mobilnych: Brak

  Data przygotowania deklaracji dostępności: 15 marca 2020 r.

Kontakt

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Przewiń na górę