Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Przypominamy, że w związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym:

– uczniowie zobowiązani są regularnie odczytywać treści, pobierać materiały i zadania przygotowane oraz udostępniane przez nauczycieli na naszej stronie w zakładce „e-lekcje”;

– obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa. Sprawdzanie jej będzie odbywać się na podstawie podejmowania przez nich aktywności określonych przez nauczycieli potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny ich pracy. Uczeń (klasy IV-VIII) lub rodzic (klasy I-III), jeżeli nauczyciel tego wymaga, zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z udostępnionymi materiałami za pomocą krótkiej informacji zwrotnej np.: ”Potwierdzam odbiór materiału” przesłanej do nauczyciela przedmiotu lub edukacji wczesnoszkolnej za pomocą poczty elektronicznej lub darmowych komunikatorów internetowych;

– tygodniowy zakres treści do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas będzie zbliżony z obowiązującym uczniów planem lekcji. Wprowadzone przez nauczycieli modyfikacje mogą wynikać m.in. z: ograniczeń spowodowanych specyfiką zajęć (np.: lekcje wychowania fizycznego) i troski o nadmierne nieobciążanie uczniów pracą;

– szczególne zasady oceniania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły zostały określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (Zmiana nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w zakładce dokumenty). Rodzice i uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i potwierdzenia tego faktu informacją zwrotną o treści „Potwierdzam zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do WSO” wysłaną na adres poczty elektronicznej wychowawcy klasy lub na telefon.

– rodziców dzieci przedszkolnych ponownie zachęcamy do korzystania z zakładki „przedszkole”, gdzie również będą publikowane materiały, linki do ciekawych stron i inne pomoce, z których będziecie mogli skorzystać w domu.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością, przed którą zostaliśmy postawieni my wszyscy. Mamy nadzieję na życzliwość, zrozumienie i pomoc ze strony rodziców. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań, żeby Wam, Drodzy Uczniowie i Rodzice, ułatwić to zadanie i aby proces kształcenia na odległość przebiegał sprawnie i efektywnie. W razie jakichkolwiek problemów i pytań służymy pomocą za pośrednictwem przyjętych środków komunikacji elektronicznej .

Kontakt

ADRES

Stara Wiśniewka 51

77-411 Stara Wiśniewka

TELEFON

67 263 18 76

EMAIL

spwisniewka@tlen.pl

Komunikat ws. „Zdalnego nauczania”
Przewiń na górę